• ชื่อสินค้า : สารสกัดฟ้าทะลายโจร แคปซูล
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : สารสกัดฟ้าทะลายโจร แคปซูล
 • สารสำคัญ : -
 • ชื่อสินค้า : ยาอมแก้ไอมะแว้ง รสบ๊วย
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาอมแก้ไอมะแว้ง รสบ๊วย
 • สารสำคัญ : -
 • ประวัติประธานคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • วันที่ 21.06.2560
 • ชื่อ พลโท จาตุรนต์  จารุเสน เกิด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2503 การศึกษา พ.ศ. 2525...
 • ยาน่ารู้
 • วันที่ 21.06.2560
 • ยาน่ารู้   วารสารของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ " พบกับบทสั...
 • ความร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • วันที่ 21.06.2560
 • ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุนไพร ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔    &...
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้
ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้
เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยแ...อ่านต่อ • Aloe vera
    Lloyd, E. C., B. C. Rodgers, M. Michener and M. S. ...