• ชื่อสินค้า : กาโนลินแคปซูล
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : กาโนลินแคปซูล
 • สารสำคัญ : -
 • ชื่อสินค้า : ถังเช่าผสมสารสกัดชะเอม
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ถังเช่าผสมสารสกัดชะเอม
 • สารสำคัญ : ผงถังเช่า 500 มก. สารสกัดชะเอม 50 มก.
 • ประวัติประธานคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • วันที่ 14.12.2560
 • ชื่อ นายโสภณ  เมฆธน ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงก...
 • กรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • วันที่ 14.12.2560
 • ชื่อ นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ประวัติการศึกษา - คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหา...
 • กรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • วันที่ 14.12.2560
 • ชื่อ หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบ...
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้
ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้
เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยแ...อ่านต่อ • Aloe vera
    Lloyd, E. C., B. C. Rodgers, M. Michener and M. S. ...