องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ประสบความ สำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม โดยใช้แทคโนโลยี และกรรมวิธีผลิตที่ดี (GMP) และระบบคุณภาพ ISO 9002 รวมทั้งมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ดี ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2538 องค์การเภสัชกรรมจึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสมุนไพรไทยให้แพร่ หลายยิ่งขึ้น โดยการร่วมทุนกับภาคเอกชนจัดตั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด พร้อมกับก่อสร้างโรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมวังจุฬา อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2542 โรงงาน สามารถผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้จำนวน 22 รายการ และมีแผนการเพิ่มจำนวนรายการให้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดในอนาคต ผลิตภัณฑ์ทุกรายการได้รับการควบคุมและรับรองคุณภาพโดยสถาบันวิจัย และพัฒนาขององค์การเภสัชกรรมในระดับที่คล้ายคลึงกับการผลิต และควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบัน

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด กับ มาตรฐานสากล
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา
(Good Manufacturing Practice:GMP) *1

   หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) คือ  ข้อกำหนด ระเบียบ  แบบแผน  และวิธีปฏิบัติที่นำมาใช้ในการผลิตที่ดีและได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ซึ่งครอบคลุมถึง  สถานที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร บุคลากร วัสดุ เอกสารต่าง ๆ  และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าในสถานที่ผลิต   ผ่านขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพ  การบรรจุ  การเข้าหีบห่อ  ตลอดจนการจัดเก็บ   จนได้เป็นสินค้าสำเร็จรูปและออกจำหน่าย แก่ประชาชน GMP มีหลักการผลิตยาด้วยความมั่นใจว่า ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดไว้   เรียกว่า   " ผลิตอย่างมีคุณภาพที่ตรวจสอบได้" หรือ "Quality that must  be built-in and tested " สำหรับสินค้ายา  คุณภาพ  หมายถึง ยาสำเร็จรูปที่มีปริมาณตัวยา  รูปแบบ  การปลดปล่อยตัวยา  ความคงสภาพ  ประสิทธิผลการรักษา ฯลฯ  ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผู้ประกอบการผลิตยา จะต้องทำได้ตามนั้นทุกครั้ง  ซึ่งน่าจะเป็นมาตรฐานที่กำหนดมากกว่าจะเรียกเป็นคุณภาพ     แต่คุณภาพตัวยาตามความเข้าใจของประชาชนหมายถึง  ยารักษาโรคให้หายได้   ขณะที่แพทย์ อย. และหน่วยงานจัดซื้อจะใช้ GMP เป็นสื่อกลางแสดงถึงซึ่งคุณภาพมาตรฐานของยาที่ผลิตได้

ข้อมูลอ้างอิง *1 คณะกรรมการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย “ระบบยาของประเทศไทย” 2545 หน้า  475-477