1.  นายแพทย์โสภณ เมฆธน
2.  นายปรากรม  วุฒิพงศ์
3.  นายสมมาต  ขุนเศษฐ
4.  นายนันทวัฒ  ไกรเสม
5.  นายบุญชัย  สมบูรณ์สุข 
6.  นางมุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ
7.  นางอัจฉรา  มาศมหิศักดิ์
8.  นางมาลิน  อังสุรังษี
9.  นางมณีรัตน์  ผลิพัฒน์
10. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
11. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ

*ข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม 2560 *