ประวัติประธานคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

 
วันที 17.01.2561

ชื่อ นายโสภณ  เมฆธน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช)

ปริญญาโท
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่งการทำงาน

- รองอธิบดีกรมอนามัย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- อธิบดีกรมควบคุมโรค
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กลับหน้าหลักข่าวสารโปรโมชั่น
หัวข้อต่อไป